فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

در فلزیاب باید بین تنظیمات ارتباط صحیح را ایجاد نموده تا حذف خطا برای تفکیک طلا یا انواع فلزات با دقت بالا در زمین الوده یا کوهستانی ایجاد گردد در صورتیکه تنظیمات فلزیاب هماهنگ با نویز و پارازیت در محدوده جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج مرتبط با منابع و مواد معدنی و ذرات و هدف اصلی یا طلا تعیین گردد فلزیاب میتواند مسیر تفکیک درست برای پیدا نمودن هدف اصلی یا طلا را طی نموده

تفکیک فلزیاب ارتباط  مستقیم با نوع تنظیمات فلزیاب داشته و مهمتر از ان نوع تعیین تنظیمات در فلزیاب طبق مهارت اپراتور میباشد و تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی میتواند این ارتباط از جریان و انرژی و نیرو فرکانس و امواج متناسب با همان صحنه کار و طلا یا هدف مورد نظر را ایجاد نماید تا خطا را بتوان تشخیص داده یا از دید فلزیاب حذف نمود

 

فلزیاب حذف نویز مزاحم یا پارازیت مزاحم را به نسبت توانائی نوع تنظیمات میتواند به انجام رساند و هر نوع منابع یا مواد معدنی دارای نویز و پارازیت خاص خود میباشد که بر روی بازتاب سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا اثر مستقیم گذاشته و موضوع مطرح در عملیات تشخیص نویز و پارازیت ایجاد شرایط تنظیمات در فلزیاب برای کاهش یا حذف  نویز و پارازیت مربوط خود فلزیاب نیز میباشد که با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتوان شرایط حذف نویز یا پارازیت های مزاحم را فراهم اورد

 فلزیاب در شرایط تنظیمات صحیح و متناسب میتواند نویز و پارازیت های غیر مفید یا مزاحم که مربوط به خود فلزیاب یا مواد معدنی صحنه کار است از دید فلزیاب برای تفکیک دقیق حذف نماید و در طول مسیر حرکت با فلزیاب  یا طلایاب توان جداسازی نویز و پارازیت و جریان و انرژی و نیرو و فرکانس مواد معدنی و منابع صحنه کار از طلا یا هدف اصلی با تفکیک دقیق ارتباط داشته که در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوان ارتباط تفکیک با حذف پارازیت ها یا نویز ها مزاحم را در جهت جداسازی بدست اورد

در مسیر حرکت فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات با کیفیت بالا اصول کار شناسائی نوع مواد معدنی و منابع و کانیها یا سنگ های صحنه کار میباشد تا بتوان تنظیمات فلزیاب طبق شرایط صحنه کار تنظیم نموده یا تغییر داده تا خطا در نحوه تشخیص مشخص گردد  

فلزیاب در مسیر جستجو تفکیک درست را بخواهد به همراه داشته باشد باید تنظیمات تفکیک با عدد وی دی ای VDI را در تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارا باشد

فلزیاب در شرایط جستجو طلا یا انواع فلزات  با کانال انحرافی یا وضعیت ایجاد کننده انحراف از مواد معدنی و منابع زمین یا فلزات پوسیده در تشخیص روبرو میگردد و حذف یا تشخیص عوامل انحرافی باید در تنظیمات فلزیاب تعیین گردد تا خطا از دید فلزیاب حذف شود

تداخل یا ترکیب یا همراهی علائم زمین یا خاک با سیگنال علائم طلا یا هدف میتواند کانال انحرافی هم شکل طلا یا هدف مورد نظررا پدید اورد که این تداخل ترکیب علائم میتواند کانال جانبی یا کانال مجاور را در کنار محدوده طلا یا هدف شکل داده که دارای وضعیت موازی در طول مسیر بازتاب از هدف اصلی یا منابع و مواد معدنی باشد اگر فاصله عرضی این دو علائم در صحنه کار به هم نزدیک باشد تداخل علائم همجوار یا مجاوردر فلزیاب پدید می اید که تنظیمات درست تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت  EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در پردازشگر فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند این تفاوت در تداخل علائم همجوار یا مجاور را تشخیص داده و تفکیک نماید و به نسبت ان علائم که از کانال هدف اصلی یا طلا می اید واکنش نشان دهد