فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب مشگل تفکیک

مشگل تفکیک فلزیاب در تشخیص وضعیت فلز یا طلا GOLD به نسبت شرایط منابع و مواد معدنی و شرایط خاک زمین میباشد و این مشگل میتواند از وضعیت نوع خاک زمین باشد و زمین الوده که دارای مغناطیس های متفاوت از مواد معدنی و منابع گوناگون میباشد بر روی نحوه عملکرد فلزیاب برای تفکیک مشگل ایجاد مینماید و در صورتیکه ان فلزیاب از شرایط مغناطیس برای تشخیص در اختلاف فاز بهره میبرد با مشگل تشخیص منابع دارای جریان مغناطیس با شدت بالا نسبت به اطراف خود روبرو میشود که این جریان میدان مغناطیس میتواند از فلزات یا طلا نباشد بلکه از تغییرات در محیط زیر سرجستجوگر یا لوپ و کوئل و سنسور مغناطیسی میباشد و این مشگل تفکیک در تشخیص در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور با شرایط مغناطیسی با اختلال در تشخیص فلزات اهنی از فلزات غیراهنی یا فلزیاب با ارزش از بی ارزش روبرو شده و نمی تواند موقعیت تغییرات زمین را به نسبت فلزات یا هدف تشخیص دهد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.GALAXY25.COM

09126270600

77071446 021

  

فلزیاب

فلزیاب مشگل تفکیک

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب طلا مغناطیس زمین الوده

فلزیاب که برای کاوش طلا در نظر گرفته میشود در زمین الوده یا زمین کوهستانی به دلیل وجود مغناطیس در مواد معدنی یا منابع با تناقض در تشخیص روبرو میگردد چون وضعیت صحنه کار دارای میدان مغناطیس متفاوت میتواند باشد و این میدان ها میتواند بر یکدیگر نیرو وارد کرده یا همراه شده یا وضعیت ترکیب و تبدیل را ایجاد نماید که هر کدام این شرایط میتواند فلزیاب  های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی با اختلاف در تشخیص شرایط طلا یا فلز مورد نظر ایجاد نماید بخصوص طلا در عمق زیاد باشد اطراف ان به دلیل تابش ذرات بیشتر دارای بار الکتریکی متفاوت از میدان های مغناطیس گوناگون قرار داشته و محدوده ای با فشار جریان مغناطیسی بالائی را ایجاد مینماید و همین عوامل موجب خطا در نقطه زنی DC / NON MOTION در مناطق الوده یا کوهستانی در این دسته زمین ها یا دستگاه ها میگردد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب طلا مغناطیس زمین الوده

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب ولتاژ اختلاف تفکیک

فلزیاب که با جریان ولتاژ در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی شرایط میدان مغناطیس را ایجاد مینماید در تشخیص فلزات در عمق با اختلال در اختلاف فاز روبرو میشود و در اصل جریان پدید امده موجب میگردد نتوان فلز اهنی یا فلز بی ارزش از فلز غیر اهنی یا فلز با ارزش تشخیص دهد و برای همین شرایط هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب  تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور در شرایط مغناطیسی دیگر منابع یا ذرات مغناطیس را به جای یک فلز خوب یا طلا تشخیص داده یا فلزات پوسیده یا منابع دچار تغییر ات کربنی شده در طول زمان و سالیان دراز در محل اولیه خود باقی مانده است را بعنوان طلا GOLD تشخیص دهد

 

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب ولتاژ اختلاف تفکیک

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب مهم جستجو طلا

برای تشخیص قدرت عمق فلزیاب مهم جستجو طلا GOLD در عمق زیاد میباشد و کار فلزیاب برای کاوش طلا جدید تضمین عملکرد تفکیک طلا در عمق زیاد را به همراه خواهد داشت و یک فلزیاب که طلا GOLD را در عمق زیاد تفکیک نماید میتواند تنظیماتی را دارا باشد که وضعیت زمین را برای فلزیاب تعریف نموده تا توان جستجو فلزیاب برای کاوش طلا GOLD یا انواع فلزات با دقت بالاتر بخصوص در زمین های الوده یا کوهستانی به انجام برساند و فلزیابی که در این شرایط بتواند عمل نماید فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی باتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب صدا زمینه میباشد زیرا دارای تنظیمات و تشخیص طبق شرایط رادار با فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میباشد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب مهم جستجو طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

 

فلزیاب کاوش عمق طلا

اینکه فلزیاب نمی تواند در عمق زیاد کاوش طلا را با دقت بالا به انجام برساند مربوط به ساختار ترکیبی واکنش یا پاسخ طلا به سیگنال علائم در میدان مغناطیس میباشد و طلا پارا مغناطیسی یا غیر مغناطیسی میباشد که در هر شرایطی دچار اهنربائی نمیگردد و برای این است هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیابBFO  و .. میتواند طلاGOLD  در عمق کم تشخیص می دهد ولی در عمق زیاد نمی تواند طلا را تشخیص داده و مشخص نمایند و از انجا که نمی توانند طلا GOLD را در عمق زیاد تشخیص دهند دیگر فلزات را نیز با خطا در عمق زیاد نسبت به طبقه اهنی یا غیر اهنی بودن ان فلز تشخیص می دهد و چون از شرایط میدان مغناطیس در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بهره میبرد توان تفکیک با عدد VDI طبق تنظیمات ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم را بنابر قانون فرکانس نداشته  

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب کاوش عمق طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب