فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

عمق گنج یاب را میتوان عمق فلزیاب با تفکیک عدد VDI در نظر گرفت و فلزیاب علائم بازتاب شده را به نسبت وضعیت هدف تشخیص میدهد فاصله زاویه یک هدف کوچک یا طلا کوچک  به نسبت مرکز هدف یا طلا کمتر است و فاصله یک هدف بزرگ یا طلا بزرگ نسبت به مرکز هدف یا طلا بزرگ بیشتر است

اثر زوایا در تشخیص مرکز هدف با فلزیاب امری است که میتواند خطا در تشخیص مرکز را افزایش دهد زوایا از بازتاب علائم هدف شکل میگیرد و ان زوایا اطراف هدف میتواند وضعیتی شبیه مرکز هدف را داشته باشد و یک اپراتور یا کاربر میتواند با بدست اوردن زوایا اطراف هدف و مشخص نمودن زوایا از هر چهار طرف محدوده مرکز هدف را مشخص نماید.

در رابطه با اثار قدیمی یا باستانی یا گنج این زوایا فاصله بیشتر تا مرکز هدف را داشته و بعضی از این زوایا دارای تراکم جریان و انرژی و نیر و امواج بیشتر است و همین امر موجب میگردد که سیستم فلزیاب نتواند مرکز یک هدف قدیمی یا باستانی را بطور دقیق مشخص نماید و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند بین زوایا مربوط به هدف تا مرکز هدف را از روی حرکت انتن یا تغییرصدا یا تصویر تشخیص دهد و با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بین زاویه ای که ایجاد خطا نموده نسبت به مرکز هدف را بدست اورد.

عمق یک هدف نیز زیاد باشد بر روی فاصله زاویه بدست امده در اطراف هدف تا مرکز هدف نیز افرایش میابد.

در رابطه با اهداف قدیمی یا باستانی یا عمق گنج پس هرچه عمق هدف شما بیشتر باشد فاصله زاویه برگشت امواج و انرژی و جریان و انرژی از  دید سیستم افزایش میابد فاصله زاویه یک هدف با یک اندازه و یک نوع الیاژ در دو عمق متفاوت کم و زیاد قرار بگیرد با همدیگر متفاوت است یا اندازهعمق هدف در اندازه فاصله زاویه اطراف هدف تا مرکز هدف متفاوت است پس یک هدف در عمق بیشتر اطراف خود را بیشتر به علائم مربوط به خود تغییر میدهد.

باید با توجه به این شرایط برای کاوش در عمق بیشتر دقت عمل و سرعت بهتری را در سیستم فلزیاب تنظیم نمائید و باید توجه داشته باشید که تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را در روش حرکتی یا شعاع زنی AC بزرگتر از اندازه واقعی هدف یا اعداد انرا بالاتر از ابعاد واقعی هدف قرار دهید و در روش غیر حرکتی یا نقطه زنی DC تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را به اندازه سطح و حجم واقعی هدف تا حدودی کوچکتر یا اعداد انرا پائین تر قرار دهید.

در کلیه سیستمهای رادار زمینی دستی و فلزیاب و معدنیاب یا دوربین حرارتی راداری یا یابنده که دارای تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این شرایط اعمال میگردد تا بتوان بین زوایا اطراف هدف تا مرکز هدف قابل تشخیص باشد.

در زمان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC اپراتور باید شرایط الیاژ هدف و عمق هدف و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را لحاظ نماید.

 

عمق گنج مشخص نمی باشد که عمق گنج یاب یا فلزیاب انرا درست تعیین نماید زیرا اهداف باستانی یا گنج  علائم و جریان و انرژی و نیرو را در اطاف خود پراکنده نموده و این علائم تا سطحی بالاتر از هدف قدیمی یا گنج شکل میگیرد و اگر بخواهید عمق دقیق انرا بدست اورید سیستم فلزیاب یا به اصطلاح گنج یاب نمی تواند عمق گنج یا اثارباستانی را مشخص نماید

 

 

فلزیاب پیشرفته فوق حرفه ای برای این پیشرفته تلقی میگردد که به اپراتور یا کاربر این اجازه میدهد که خواسته خود را در سیستم فلزیاب تعیین نموده تا بین هدف واقعی از هدف غیر واقعی را تشخیص دهد و تعیین ابعاد و تفکیک بر انحراف تشخیص سیستم فلزیاب اثر گذاشته و خطا را از بین برده یا کاهش میدهد
فلزیاب که دارای تنظیم ابعاد باشد یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد
THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد این اختیار را به اپراتور یا کاربر میدهدکه بتواند ابعاد هدف را در سیستم فلزیاب تعیین نموده و امکان خطا یا انحراف در تشخیص مورد نظر را کاهش داده یاازبین ببرد .

 جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X ارتباط داشته و در صورتیکه تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X هماهنگ نباشد امکان کاوش مرکز هدف واقعی کاهش خواهد یافت.

در بعضی از زمین ها مواد معدنی و منابع موجب تغییر علائم از نظر ابعاد بر دید سیستم فلزیاب را ایجاد نموده  و همین موضوع باعث میشود که سیستم فلزیاب با ان کد از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین شده در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نتواند محدوده یا مسیر یا محل اصلی هدف واقعی را نشان دهد و تعیین درست و صحیح تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نسبت به نوع هدف در اعداد VDI نیز اثر میگذارد.
وجود جریانات مغناطیس یا دی الکتریک یا انرژی پراکنده شده در صحنه کار بر هدف نیرو خود را وارد نموده و در وضعیت هدف تغییراتی ایجاد نماید که سیستم فلزیاب هدف اصلی را از دید خود رد نماید یا در دید سیستم قرارنگیرد.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 


 

 

 

 


 

 

 

قویترین فلزیاب جهان میتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک نموده و اهداف کوچک بخصوص طلا را در عمق زیاد کاوش نماید و اپراتور یا کاربر بتوان نوع هدف و ابعاد انرا تعیین نماید که این عمل در سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توسط اپراتور یا کاربر قابل اعمال است.

فلزیاب  از نظر تشخیص اهداف به نوع طراحی مدار ان فلزیاب بستگی داردو طراح باید فلزیاب را بصورتی طراحی نموده باشد که توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد را داشته باشد و این عمل زمانی محیا میگردد که در زمان خرید اموزش دیده و یک هدف را در سطح و عمق پنهان گردد و خود شما که خریدار میباشید ان هدف را در سطح و عمق پیدا و تفکیک نمائید.

سیستمهای دارای توانائی تفکیک و تشخیص طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینمایند.

اهداف اهنی به اهدافی اطلاق میگردد که اهنربا انها را جذب نموده و به مغناطیسی مشهور میباشند و سرعت اکسید شدن انها در مدت زمان کوتاه به انجام میرسد و در صورتیکه این نوع اهداف اهنی یا اهداف و فلزاتی که سرعت خود سوزی بالا دارد در کنار اب یا رطوبت قرار بگیرد بسیار سریع از حالت اولیه به ثانویه یا اکسید شدن و پوسیدگی تبدیل میگردد.

اهداف غیر اهنی به ان منابعی کفته میشود که توسط اهنربا جذب نمیگردد و غیر مغناطیسی به ان میگویند و سرعت خود سوزی یا اکسید شدن این منابع پائین میباشد و مدت زمان ازبین رفتن این منابع غیر اهنی در رطوبت و اب با زمان بیشتری برای اکسید شدن میباشد.

البته اهداف اهنی که درمدت زمان اکسید یا پوسیده میگردد و از حالت ثانویه به اولیه تبدیل میگردد شرایطی را برای علائم تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا ایجاد مینماید که خود را شبیه یک هدف غیر اهنی به سیستم فلزیاب نشان میدهد و این امر در رابطه با تمامی سیستمها فلزیاب دنیا صدق مینماید و فقط در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که با تغییر این تنظیمات بین یک هدف پوسیده و واقعی را تشخیص دهد.

در صورتیکه الیاژ ترکیبی یک هدف از مواد اهنی و غیراهنی با یکدیگر باشد یا ترکیب ان هدف از الیاژ چند نوع مواد غیراهنی باشد که ترکیب مواد غیراهنی ان هدف که سریعتر دچار پوسیدگی میگردد بیشتر از مواد غیراهنی باشد که در مدت بیشترپوسیده میشود موجب میگردد که ان هدف در مرور زمان پوسیده شده و ازبین برود یا شکل اصلی خود را از دست دهد مانند اینکه ساختار یک هدف ترکیب شده از  طلا با مس و روی باشد و در زیر زمین قرار گرفته باشد یا در شرایطی که موجب پوسیدگی ان هدف گردد باعث میگردد که تنظیمات سیستم فلزیاب را بر روی طلا GOLD قرار دهید سیستم فلزیاب به این هدف واکنش نشان داده و بعد ازحفاری به هیچ هدفی نرسیده یا به یک چیز سبیه سنگ یا خاک رنگی برخورد نمائید  یا میتوان ابراز نمود مقدار اینگونه اهداف که دارای منابع با سرعت خود سوزی بالا تر نسبت به منبع با سرعت خود سوزی پائین تر میباشد در طول زمان اکسید یا پوسیده میگردد حتی اگر در داخل این هدف طلا GOLD باشد اما طلا GOLD کمتر از دیگر مواد ترکیبی ان هدف باشد که سرعت خود سوزی ان بالاتر باشد و میزان منبع با سرعت خود سوزی بیشتر از طلا GOLD باشد این هدف دچار خودسوزی یا پوسیدگی میگردد و این هدف از حالت اولیه به حالت ثانویه تبدیل میشود و همین امر میتواند سیستم فلزیاب را منحرف نماید هرچند که امکان دارد هدفی که اپراتوربه دنبال ان میباشد همین هدف اکسیده یا پوسیده شده باشد حال تشخیص چنین هدفی را از هدف واقعی میتوان با تغییر اعداد تنطیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تشخیص داد  و برای این است که به اینگونه سیستمهای فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات میباشد قویترین فلزیاب جهان میگویند.

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 فلزیاب قوی اصل یا فلزیاب اصل فوق پیشرفته عملکرد تشخیص و تفکیک را باید دارا باشد و بتواند بین هدف اصلی با غیر واقعی یا طلا را از دیگر فلزیاب صورت مجزا تشخیص دهد و این واکنش تفکیک طلا از دیگر منابع مزاحم در فلزیاب اصل فوق پیشرفته قابل اجراء خواهد بود در صورتیکه ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بتواند بین اهداف را تشخیص دهد میتواند یک فلزیاب اصل باشد البته در یک زمینه میتوان ابراز نمود که عده ای فلزیاب ساخت ایران را بعنوان خارجی بفروش رسانده و سایت و بلاگ و شبکه اجتماعی با نام خارجی باز نموده و و خطوط تلفن اینترنتی از گوگل یا یا هو که متعلق به کشورهای دیگر است و با گوشی تلفنی های جدید قابل پاسخگوی است خریداری نموده و سیستم فلزیاب ساخت ایران را بعنوان خارجی بفروش میرسانند و از این طریق میخواهند اطمینان خریدار را کسب نموده و از انجا که این سیستمها توان خوبی ندارد با بکاربردن شرایط خارجی بودن سیستم دیگر پاسخگوی ضعف سیستم فلزیاب نبوده و هیچگونه اموزش را به خریدار نداده و در زمان خرید هدف را در سطح و عمق پنهان ننموده تا خریدار پیدا نماید و همه اینکه میخواهند فلزیاب ساخت ایران را بعنوان فلزیاب خارجی ارائه نماید این دلایل میباشد و در صورتیکه این سیستمها فلزیاب اصل نمی باشد و بصورت کپی زنی ساخته میشود و توان بالای در تفکیک و تشخیص و عمق زیاد ندارد و در این نوع سیستمها فلزیاب تعدادی فلزیاب سنسوری میباشد که ار سنسور راداری نمی باشد و سنسور ولتاژی میباشد و مانند سیستم فلزیاب پالسی عمل نموده و ایرادات سیستم فلزیاب پالسی را نیز دارا میباشد


کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

  

 ساخت فلزیاب در شکل های گوناگونی به انجام میرسد ولی ساخت فلزیاب که دارای ترکیب نقشه مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در تشخیص فلزات یا انواع اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را دارد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر نمی تواند یک فلزیاب فوق پیشرفته حاصل ترکیب مدار فلزیاب راداری طبق اصول رادار باشد تا توان تفکیک طلا در عمق زیاد را داشته باشد

بعضی اشخاص در فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یک ترکیب فلزیاب انتنی با تنظیمات تفکیک EDIT یا ترشهولد THRESHOLD را قرار داده اند که در اصل ارتباطی با فلزیاب راداری طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مرتبط با قانون تفکیک نمی باشد و این تنظیمات در فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF ان عملکرد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک EDIT و ترشهولد THRESHOLD را دارا نمی باشد

 در نتیجه اشتباه نگیرید فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومترنمی تواند یک فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی باشد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز