فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک فلزات یعنی اینکه سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی بتواند حتی بین فلزات غیر اهنی مانند طلا GOLD و نقره SILVER و مس COPPER از هم جدا نماید و عدد VDI تشخیص ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص بین المللی و عمومی VDI SCALE باشد.

جداسازی اهنی از غیراهنی به این صورت است که سیستم فلزیاب فقط تشخیص دهد ان فلز غیراهنی است یا اهنی و نمی تواند فلزات غیراهنی مانند طلا GOLD را از نقره SILVER با واکنش مجزا مشخص نماید  و این نوع تشخیص تفاوت میباشد و تفکیک نیست .

برترین تفکیک و تشخیص در سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در ابتدا متعلق به سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هستند.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی نیز که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از همین قاعده تفکیک بهره مند میباشد.

اینکه یک سیستم بین هدف اهنی و غیر اهنی را فقط تشخیص دهد تشخیص تفاوت است و به ان تفکیک نمی توان گفت زیرا تفکیک جدا نمودن اهداف از یک نوع از همدیگر است مانند طلا GOLD و نقره SILVER که هر دو غیر اهنی میباشد را از همدیگر جدا نماید.

فلزیاب پالسی فقط اهنی را از غیر اهنی جدا نموده و فقط تفاوت را مشخص مینماید و فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد میتواند اهداف را یکی یکی و جداگانه بنابر طبقه اعداد VDI مجزا از هم تفکیک نماید و همین مجزا بودن باعث میگردد که این نوع سیستمهای فلزیاب بتواند هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد.

 بعضی از فلزیاب پالسی دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا نشانگرمیباشد که با عدد نوع اهداف را مشخص مینماید که این اعداد بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بلکه طراحان این نوع سیستمها فلزیاب پالسی  از مدارجانبی درتشخیص پدید امده از مدار فلزیاب پالسی بهره برده یا یک مدار تبدیل کننده را طراحی نموده و بین مدار فلزیاب پالسی و صفحه نمایشگر دیجیتال قرار داده و زمانیکه سیستم فلزیاب بر روی یک هدف از خود واکنش نشان دهد بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال یک عدد اشکار میگردد و این نوع طراحی مربوط به همان سیستم فلزیاب پالسی یا همان طراح برای سیستمهای فلزیاب پالسی میباشد و طراحان دیگر نیز از یک مدار تبدیل دیگربهره ببرند واعداد بدست امده بین این نوع فلزیاب پالسی با یکدیگر یکسان نیست زیرا هیچکدام این فلزیاب پالسی توان تفکیک و دارای مدار پردازشگر تفکیک بنابرجدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE نمیباشد و در فلزیاب پالسی اعداد اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال فقط بین فلزیاب اهنی از غیر اهنی را مشخص مینماید البته در بعضی از سیستمها فلزیاب VLF و فلزیاب BFO از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده شده است ولی این نوع فلزیاب نیز نمی تواند تا عمق زیاد اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد VDI عمل نماید که نمونه ان در فلزیاب ساخت شرکت گرت و وایتس و فیشر و مینلب مشاهده میگردد که این شرکت ها در سایت یا کاتالوگ های خود میزان عمق را مشخص نموده اندکه بطور مثال یک هدف اندازه دو انگشت دست را نهایت در عمق 50 تا 60 سانتیمتری با عدد VDI تفکیک مینماید

تفکیک در فلزیاب یا فلزیاب تفکیکی فوق پیشرفته هر عدد VDI را که برای یک هدف در سطح تعیین مینمائید همان هدف را در عمق باید با همان عدد VDI تفکیک نماید و نشانه یک فلزیاب فوق پیشرفته تفکیکی این است که دارای تنظیمات VDI DISC یا EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در این نوع فلزیاب پیشرفته نیاز به صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال نمی باشد زیرا اپراتور یا کاربر خود بصورت مستقیم تنظیمات ذکرگردیده را در سیستم فلزیاب تعیین مینماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 فلزیاب با تفکیک طلا کوچک را با عدد VDI در عمق زیاد تفکیک نماید و فلزیاب تفکیک دار باید توان تفکیک یک هدف را درعمق زیاد نسبت به توان عمق تعیین گردیده برای ان فلزیاب را داشته باشد

فلزیاب تفکیک دار باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE باشد

فلزیاب میتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد پیدا نماید که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد.

در صورتیکه بخواهید یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نمائید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اندازه ان هدف قرار داده و سپس تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بر روی کد یا عدد VDI معادل طبقه هدف مورد نظر قرار داده و به جستجو پرداخت.

در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X زمانیکه یک هدف کوچک را برای ردیابی میخواهید در حالت شعاع زنی یا حرکتی جستجو نمائید میتوانیداز اعداد مربوط به طبقه مورد نظر هدف بهره ببرید ولی در نقطه زنی اپراتور میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را از اعداد VDI پائین دست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متناسب با ابعاد ذکر گردیده در ستون سمت راست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد.

اشکال کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد همراه شدن دیگر علائم با علامت مربوط به هدف مورد نظر میباشد که میتوان قدرت سرعت واکنش سیستم فلزیاب را کاهش داده یا اینکه در بعضی مواقع موجب میشود سیستم فلزیاب نتواند نقطه مرکزی هدف کوچک در عمق زیاد را کاوش نماید و در مرکز یابی یک هدف کوچک در عمق زیاد سیستم فلزیاب ساخت هر کجا دنیا باشد دچار خطا میگرد و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با دقت و تغییر تنظیمات مرکز هدف را مشخص نماید .

همین اتفاق در رابطه با اثار باستانی یا اهداف با قدمت بالای صدسال برای تمامی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا صدق نموده و تفاوتی نمی کند که این هدف قدیمی باستانی کوچک یا بزرگ باشد این  واقعیت موضوع است و نمی توان از این اصول فرار نمود و واقعیت فلزیاب های دنیا را رد نمود که بعضی فروشندگان فلزیاب برای فروش سیستم فلزیاب خود این موارد را از خریدار پنهان نموده و میگویند دستگاه فلزیابی که ما میفرشیم صد در صدی گنج را پیدا مینماید که خود فروشنده فلزیاب میداند که این مطلب واقعیت نداشته و پیدا نمودن گنج نیازمند مهارت در باستانشناسی وبه همراه  تجربه فراوان در کار با فلزیاب میباشد

توجه نمائید که تنظیمات ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تعیین کننده ابعاد هدف است یکی نمی باشد زیرا در بعضی سیستمها فلزیاب از ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا بهره برده میشود و کار ان تعیین ابعاد نمی باشد

دلیل اینکه در زمان خرید تولید کننده یا فروشنده معتبرفلزیاب یک هدف کوچک را درعمق زیاد نسبت به توان عمق ان فلزیاب قرار داده و خریدار خود باید پیدا نماید و این روشی است که توان عمق گیری و تفکیک ان سیستم فلزیاب را برای خریدار مشخص نماید که با این عمل توان عمق نهائی ان فلزیاب برای اهداف با ابعاد بزرگ تر درعمق زیاد مشخص میگردد

توجه نمائید در صحنه کار اصلی مواد معدنی و منابع یا ذرات که خود را شبیه هدف اصلی به سیستم فلزیاب  نشان  میدهد با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل جدا سازی است

 در فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا  فلزیاب BFO و .... که با تغییر ولتاژ واکنش بر روی هدف ایجاد میگردد طراحی و تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی مدار این نوع فلزیاب قابل اجراء نمی باشد و برای همین که با این نوع فلزیاب ها یک هدف را در عمق بیشتر پیدا نماید از کوئل یا لوپ بزرگ تر یا سنسور مغناطیسی بهره برده میشود ولی از انجا که این نوع سیستم فلزیاب توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته بخصوص برای اهداف با ابعاد کوچک را ندارد از این لوازم جانبی بهره برده میشود

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری در اصل از اصول رادار تصویری طبق فرکانس عمل مینماید یا فلزیاب  تصویری IMEGER DETECTOR در اصل از بنای عملیات رادار تصویری در طراحی بهره برده است با این حالت که تصاویر در این سیستمهای فلزیاب تصویری یا یابنده DETECTOR زمینی علائمی میباشد بصورت عدد یا لکه تصویری که بر روی صفحه نمایشگر که در صفحه مختصات با رنگ متفاوت از هم بصورت ثابت اشکار میگردد.

فلزیاب تصویری یا رادار زمینی دستی تصویری یا دوربین حرارتی راداری تصویری یا رادار سنسوری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO از پیشرفته ترین این سیستمها فلزیاب دنیا در حال حاضر میباشد.

تصاویر قراردادی نیز در رسته سیستمهای پائین دست سیستمهای فلزیاب  تصویری میباشد که این تصاویر قراردادی بصورت کلی تا یک عمق مشخصی از سطح زمین به خوبی عمل مینماید و برای عمق زیاد تصاویر قراردادی دچار بحران در ظاهر شدن یا شکل اولیه هدف در عمق کم میگردد البته این موضوع بیشتر برای سیستمهای ولتاژ القائی یا پالسی یا VLF اتفاق می افتد و سیستمهای فلزیاب تصویر قراردادی بیشتر مربوط به  سیستمهای فلزیاب دنیا میباشد که شکل تشخیص اهداف بر روی صفحه دیجیتال میباشد یا فلزیاب های که دارای صفحه دیجیتال نمایشگر هستند از تصاویر قراردادی ثابت بهره میبرند.

در سیستمهای فلزیاب تصویری که از لکه رنگ تصویری در کنار اعداد VDI و تصویر قراردادی بهره برده میشود موضوع عملکرد انها متفاوت است زیرا در این نوع سیستمهای تصویری عملکرد لکه رنگ با کیفیت بالا اشکار گردیده و همین لکه رنگ به اعداد VDI که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تصاویر قراردادی میباشد کمک مینماید که بهترین کیفیت پدید اید به این نوع برنامه نرم افزار تصویری برنامه تفکیک رنگ یا COL PRO میگویند.

 فلزیاب تصویری مانند فلزیاب انتنی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب یا یابنده در دنیا میباشد که در عملیات حرفه ای ازفلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی بهره برده میشود و فلزیاب با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO که از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد میتواند نوع هدف را بنابر عدد VDI مشخص نماید این نوع برنامه فقط در اختیار شرکت تریشورز در دنیا میباشد و تا به حال هیچ تولید کننده یا سازنده فلزیاب به این نرم افزار دست نیافته است

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سایت METALDETECTOR3.COM در رابطه با فلزیاب یا طلایاب موضوعات واقعی عملیات با فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری را بیان نموده که این اطلاعات علمی از روی کتب رامین کیخسروی دانشمند علوم الکترونیک رادار برای اشنایی بازار فلزیاب در جهت واقعیت فلزیاب بیان شده است

کار با فلزیاب لیزری برای عملیاتی جستجو با  دقت بالا میباشد و برای افزایش توان تشخیص طلا و اهداف از مادون قرمز یا لیزر بهره برده میشود.

در سیستمهای فلزیاب  DETECTORS برای افزایش توان تشخیص و تفکیک اهداف و طلا و ایجاد تناسب بین ابعاد هدف یا طلا و الیاژدر سیستمهای فلزیاب  پیشرفته که از منابع رادار زمینی دستی بهره میبرند توسط طراح در صورت لزوم در سیستم فلزیاب از مادون قرمز استفاده میگردد.

برای اینکه تا حدودی رفع اختلاف بین منابع مغناطیسی هم شکل یا موازی از مواد معدنی و منابع با فرکانس طلا یا هدف مورد نظر اپراتور کاهش یابد از مادون قرمز یا لیزر میتوان در  سیستم فلزیاب بهره برده شود تا توان نقطه زنی سیستم فلزیاب افزایش یابد.

تشعشات الکترو مغناطیس مادون قرمز طلا یا هدف که بازتاب میگردد موجب میگردد که با تشعشات علائم مادون قرمز یا لیزر فلزیاب هم جهت یا همسو گردید و عمل ربایش افزایش یافته و توان تفکیک و نقطه زنی در سیستم فلزیاب لیزری افزایش یابد
وجود مادون قرمز یا لیزر از مزایا سیستمهای فلزیاب راداری میباشد حتی در سیستمهای رادارزمینی دستی که دارای بهره بری از دوربین حرارتی یا کوئل و لوپ و سنسور پیشرفته جذبی مغناطیس صوت و نور و مغناطیس میباشد نیز قابل نصب است که توان عملیاتی تشخیص را در سیستم فلزیاب به حد مطلو ب میرساند.

 اموزش کار با ردیاب انتنی بستگی به نوع سیستم فلزیاب انتنی دارد زیرا طراح سیستم فلزیاب انتنی بنابر طراحی ان سیستم فلزیاب انتنی در دستورالعمل سیستم فلزیاب انتنی اموزش کار با ردیاب انتنی را میتواند بیان نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز