فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب دارای سرجستجوگر میباشد که این سرجستجوگر میتواند انتن یا رادار یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سنسور التراسونیک یا مادون قرمز یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک باشد و نوع کاربرد سرجستجوگر بستگی به نوع مدار فلزیاب دارد

اینکه یک سیستم فلزیاب با سرجستجوگریا کوئل یا لوپ بزرگ یا کوچک یا سنسور عمل نماید بستگی به نوع سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی داشته و بعضی ابراز مینمایند که سنسور از کوئل یا لوپ بهتر است موضوعی علمی نیست بلکه نوع سرجستجوگر بستگی به توان و نوع مدار ان سیستم فلزیاب داشته و عملکرد سیستم فلزیاب در تشخیص و تفکیک مطرح است.

در سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی اندازه کوئل یا سرجستجوگریا لوپ مطرح است زیرا این سیستمها فلزیاب پالسی به نسبت اندازه و بزرگی یک هدف در عمق میتوانند واکنش نشان دهند وبه این معنا که اندازه هدف هرمیزان بزرگ ترباشد در عمق بیشتر انرا تشخیص میدهد  و برای اینکه بتوان نقص توانائی کاوش اهداف با فلزیاب پالسی یا انواع فلزیاب ولتاژ القائی را در عمق کاهش داد شود طراحان لوپ کابلی یا کوئل بزرگ برای سیستم فلزیاب پالسی در نظر میگیرند و سنسور مغناطیسی توان متفاوت با کوئل یا لوپ را برای انواع سیستم فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب پالسی را ندارد و برای این موضوع گروهی طراح از چند سنسور در کوئل یا لوپ دراین نوع سیستم فلزیاب در کنار هم بهره برده میشود تا عملکرد چند سنسور مغناطیسی در کنار یکدیگر عمل لوپ یا کوئل بزرگ را به انجام رساند .

در سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اندازه گوئل یا سرجستجوگر مطرح نمی باشد زیرا با تغییر تنظیم ابعاد هدف در تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربر میتواند اندازه هدف در عمق زیاد را افزایش دهد و با این تغییر در تنظیمات ابعاد سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی توانائی کاوش یک هدف کوچک در عمق زیاد را بوجود اورد یا اینکه  یک هدف کوچک را در حد توان عمق خود در عمق بیشتر نسبت به انچه در جدول عمق DEPTH SCALE ذکر گردیده است پیدا نماید یا تشخیص دهد.

 سرجستجوگر از نوع سنسورداربیانگر این نیست که توان تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را تغییر دهد بلکه مدار طراحی شده برای اینگونه سنسورها از هر مدل که باشد میتواند در همان نوع سیستم فلزیاب کارائی داشته باشد و توان سیستم فلزیاب با ارزیابی قدرت ان سیستم فلزیاب در کاوش اهداف در عمق و تفکیک میتوان بدست اورد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

نقشه فلزیاب حرفه ای یا نقشه فلزیاب فوق پیشرفته یا مدار اماده به مونتاژ ان هرگر از طریق شرکت ها بزرگ و معتبر یا طراحان حرفه ای در اختیار عموم قرار نمیگیرد زیرا نقشه فلزیاب حرفه ای از سرمایه معنوی ان شرکت میباشد و میتواند انرا ارتقاء داده و تبدیل به فلزیاب پیشرفته تر نماید

نقشه فلزیاب ساده با نقشه فلزیاب حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X متفاوت میباشد در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طراحان و دانشمندان حرفه ای سعی مینمایند نسبت به توان ان فلزیاب از قطعات زیاد یا کم بهره ببرند در اینجا توان و عمق گیری و تفکیک فلزیاب است که کارائی این نوع فلزیاب ها را مشخص مینماید در این نوع فلزیاب ها فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طراح تعداد و نوع قطعات را به نسبت توان ان فلزیاب در نظر میگیرد میتواند یک فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با عمق و توان بالا دارای قطعات کمتری در نقشه فلزیاب نسبت به یک سیستم فلزیاب با توان پائین تر باشد عملکرد ان فلزیاب را در نظر داشته باشید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

عمق فلزیاب بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب دارد و توان عمق فلزیاب را با قرار دادن یک هدف در سطح و عمق میتوانید متوجه گردید دررابطه با عمق فلزیاب که توان تفکیک داشته باشد این امر مهم است که یک هدف را در سطح با همان عدد VDI تفکیک نماید که در عمق بتواند با همان عدد VDI را تفکیک نماید

شکل ظاهر سیستم فلزیاب به چه شکل است مهم نیست اصل کارکرد ان سیستم فلزیاب است که توان ان سیستم فلزیاب را در عمق گیری و تفکیک مشخص مینماید زیرا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی حرفه ای با توان بالا در تشخیص اهداف در عمق زیاد مهم است و سیستم فلزیاب یک محصول زینتی نیستند بلکه سیستمهای فلزیاب در اصل  برای کارهای سخت و صنعتی و حرفه ای میباشد و برای همین است  که طراحان فلزیاب فوق پیشرفته ظاهر فلزیاب را ساده در نظر گرفته ولی نوع مدار ان را بصورتی طراحی مینمایند که بتواند براحتی تنظیمات تغییر نموده و یک هدف کوچک به نسبت به عمق تعیین گردیده ان فلزیاب در عمق زیاد پیدا نماید .

برای سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی که بصورت تفریحی در دنیا ارائه میگردد سازندگان سعی مینمایند که ظاهرشکیلی برای ان در نظر بگیرند زیرا این سیستمها فلزیاب برای بهره برداری عمومی تفریحی میباشد و اشخاص بصورت عمومی برای تفریح از ان بهره میبرند و توانائی کاوش اهداف در عمق کمی را دارند که خود این شرکت ها در دنیا کم عمق و تفریحی بودن سیستم فلزیاب را در سایت یا کاتالوگ اصلی خود ابراز مینمایند و هیچ موقع این شرکت های معتبر برای این سیستمهای فلزیاب  تفریحی از کلمه حرفه ای بهره نمیبرند زیرا سیستمهای فلزیاب حرفه ای باید دارای شرایط خاص و توان و تفکیک کاوش و پیدا نمودن یک هدف کوچک در عمق را دارا باشند.

فلزیاب حرفه ای دارای تنظیمات پایه BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTION میباشد که این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولید THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و تنظیمات اتو تراک AUTO TRAC و GEB و  SAT و SAT SPEED وRECOVERY SPEED و ..... باشد که این نوع تنظیمات میتواند در کنار یکدیگر یا به تنهائی در یک فلزیاب حرفه ای توسط طراحان فلزیاب فوق پیشرفته در مدار سیستم فلزیاب تعیین میگردد البته تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در کنار هم در یک سیستم فلزیاب فوق پشرفته میباشداین نوع سیستم فلزیاب توان تفکیک و کاوش اهداف در عمق زیاد را دارا میباشد

فلزیاب مانند دیگر محصولات نیست که در زمان خرید توان یا کیفیت انرا متوجه نگردید در زمان خرید با یک اموزش و ازمایش و قراردادن هدف در سطح و عمق و پیدا نمودن ان توسط خودتان در همان مرحله اولیه خرید بعد از اموزش میتوان به توان ان سیستم فلزیاب پی برد خارجی و ایرانی یا شگیل و ساده بودن ان مطرح نیست کارکرد و تفکیک یک هدف در عمق سیستم مهم است

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

تفکیک فلزات یعنی اینکه سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی بتواند حتی بین فلزات غیر اهنی مانند طلا GOLD و نقره SILVER و مس COPPER از هم جدا نماید و عدد VDI تشخیص ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص بین المللی و عمومی VDI SCALE باشد.

جداسازی اهنی از غیراهنی به این صورت است که سیستم فلزیاب فقط تشخیص دهد ان فلز غیراهنی است یا اهنی و نمی تواند فلزات غیراهنی مانند طلا GOLD را از نقره SILVER با واکنش مجزا مشخص نماید  و این نوع تشخیص تفاوت میباشد و تفکیک نیست .

برترین تفکیک و تشخیص در سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در ابتدا متعلق به سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هستند.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی نیز که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از همین قاعده تفکیک بهره مند میباشد.

اینکه یک سیستم بین هدف اهنی و غیر اهنی را فقط تشخیص دهد تشخیص تفاوت است و به ان تفکیک نمی توان گفت زیرا تفکیک جدا نمودن اهداف از یک نوع از همدیگر است مانند طلا GOLD و نقره SILVER که هر دو غیر اهنی میباشد را از همدیگر جدا نماید.

فلزیاب پالسی فقط اهنی را از غیر اهنی جدا نموده و فقط تفاوت را مشخص مینماید و فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد میتواند اهداف را یکی یکی و جداگانه بنابر طبقه اعداد VDI مجزا از هم تفکیک نماید و همین مجزا بودن باعث میگردد که این نوع سیستمهای فلزیاب بتواند هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد.

 بعضی از فلزیاب پالسی دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا نشانگرمیباشد که با عدد نوع اهداف را مشخص مینماید که این اعداد بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بلکه طراحان این نوع سیستمها فلزیاب پالسی  از مدارجانبی درتشخیص پدید امده از مدار فلزیاب پالسی بهره برده یا یک مدار تبدیل کننده را طراحی نموده و بین مدار فلزیاب پالسی و صفحه نمایشگر دیجیتال قرار داده و زمانیکه سیستم فلزیاب بر روی یک هدف از خود واکنش نشان دهد بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال یک عدد اشکار میگردد و این نوع طراحی مربوط به همان سیستم فلزیاب پالسی یا همان طراح برای سیستمهای فلزیاب پالسی میباشد و طراحان دیگر نیز از یک مدار تبدیل دیگربهره ببرند واعداد بدست امده بین این نوع فلزیاب پالسی با یکدیگر یکسان نیست زیرا هیچکدام این فلزیاب پالسی توان تفکیک و دارای مدار پردازشگر تفکیک بنابرجدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE نمیباشد و در فلزیاب پالسی اعداد اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال فقط بین فلزیاب اهنی از غیر اهنی را مشخص مینماید البته در بعضی از سیستمها فلزیاب VLF و فلزیاب BFO از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده شده است ولی این نوع فلزیاب نیز نمی تواند تا عمق زیاد اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد VDI عمل نماید که نمونه ان در فلزیاب ساخت شرکت گرت و وایتس و فیشر و مینلب مشاهده میگردد که این شرکت ها در سایت یا کاتالوگ های خود میزان عمق را مشخص نموده اندکه بطور مثال یک هدف اندازه دو انگشت دست را نهایت در عمق 50 تا 60 سانتیمتری با عدد VDI تفکیک مینماید

تفکیک در فلزیاب یا فلزیاب تفکیکی فوق پیشرفته هر عدد VDI را که برای یک هدف در سطح تعیین مینمائید همان هدف را در عمق باید با همان عدد VDI تفکیک نماید و نشانه یک فلزیاب فوق پیشرفته تفکیکی این است که دارای تنظیمات VDI DISC یا EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در این نوع فلزیاب پیشرفته نیاز به صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال نمی باشد زیرا اپراتور یا کاربر خود بصورت مستقیم تنظیمات ذکرگردیده را در سیستم فلزیاب تعیین مینماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 فلزیاب با تفکیک طلا کوچک را با عدد VDI در عمق زیاد تفکیک نماید و فلزیاب تفکیک دار باید توان تفکیک یک هدف را درعمق زیاد نسبت به توان عمق تعیین گردیده برای ان فلزیاب را داشته باشد

فلزیاب تفکیک دار باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE باشد

فلزیاب میتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد پیدا نماید که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد.

در صورتیکه بخواهید یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نمائید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اندازه ان هدف قرار داده و سپس تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بر روی کد یا عدد VDI معادل طبقه هدف مورد نظر قرار داده و به جستجو پرداخت.

در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X زمانیکه یک هدف کوچک را برای ردیابی میخواهید در حالت شعاع زنی یا حرکتی جستجو نمائید میتوانیداز اعداد مربوط به طبقه مورد نظر هدف بهره ببرید ولی در نقطه زنی اپراتور میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را از اعداد VDI پائین دست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متناسب با ابعاد ذکر گردیده در ستون سمت راست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد.

اشکال کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد همراه شدن دیگر علائم با علامت مربوط به هدف مورد نظر میباشد که میتوان قدرت سرعت واکنش سیستم فلزیاب را کاهش داده یا اینکه در بعضی مواقع موجب میشود سیستم فلزیاب نتواند نقطه مرکزی هدف کوچک در عمق زیاد را کاوش نماید و در مرکز یابی یک هدف کوچک در عمق زیاد سیستم فلزیاب ساخت هر کجا دنیا باشد دچار خطا میگرد و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با دقت و تغییر تنظیمات مرکز هدف را مشخص نماید .

همین اتفاق در رابطه با اثار باستانی یا اهداف با قدمت بالای صدسال برای تمامی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا صدق نموده و تفاوتی نمی کند که این هدف قدیمی باستانی کوچک یا بزرگ باشد این  واقعیت موضوع است و نمی توان از این اصول فرار نمود و واقعیت فلزیاب های دنیا را رد نمود که بعضی فروشندگان فلزیاب برای فروش سیستم فلزیاب خود این موارد را از خریدار پنهان نموده و میگویند دستگاه فلزیابی که ما میفرشیم صد در صدی گنج را پیدا مینماید که خود فروشنده فلزیاب میداند که این مطلب واقعیت نداشته و پیدا نمودن گنج نیازمند مهارت در باستانشناسی وبه همراه  تجربه فراوان در کار با فلزیاب میباشد

توجه نمائید که تنظیمات ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تعیین کننده ابعاد هدف است یکی نمی باشد زیرا در بعضی سیستمها فلزیاب از ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا بهره برده میشود و کار ان تعیین ابعاد نمی باشد

دلیل اینکه در زمان خرید تولید کننده یا فروشنده معتبرفلزیاب یک هدف کوچک را درعمق زیاد نسبت به توان عمق ان فلزیاب قرار داده و خریدار خود باید پیدا نماید و این روشی است که توان عمق گیری و تفکیک ان سیستم فلزیاب را برای خریدار مشخص نماید که با این عمل توان عمق نهائی ان فلزیاب برای اهداف با ابعاد بزرگ تر درعمق زیاد مشخص میگردد

توجه نمائید در صحنه کار اصلی مواد معدنی و منابع یا ذرات که خود را شبیه هدف اصلی به سیستم فلزیاب  نشان  میدهد با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل جدا سازی است

 در فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا  فلزیاب BFO و .... که با تغییر ولتاژ واکنش بر روی هدف ایجاد میگردد طراحی و تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی مدار این نوع فلزیاب قابل اجراء نمی باشد و برای همین که با این نوع فلزیاب ها یک هدف را در عمق بیشتر پیدا نماید از کوئل یا لوپ بزرگ تر یا سنسور مغناطیسی بهره برده میشود ولی از انجا که این نوع سیستم فلزیاب توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته بخصوص برای اهداف با ابعاد کوچک را ندارد از این لوازم جانبی بهره برده میشود

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز