فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب فرکانسی کشف طلا را بنابر اصول دریافت یا جذب سیگنال یا علائم طلا به انجام میرساند و این توان تفکیک سیگنال یا علائم یا جریان و انرژی و نیرو بازتاب شده  و هر نوع فلزیاب یا طلا یاب این نوع توان را برای تفکیک فلزات بصورت خاص دارا نمی باشد و از انجا که طلا دارای وضعیت رسانایی بالا و جذب نیرو بویژه دما و حرارت از اطراف خود میباشد علائم یا سیکنال متفاوتی را نسبت به نوع مواد معدنی و منابع و بارالکتریکی حاصله در اطراف خود منعکس مینماید و فلزیاب فرکانسی که از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد با تغییر عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طلا را در هر نوع شرایط خاک یا الیاژ یا عمر طلا تشخیص داده و تفکیک نماید

در این وضعیت یک میدان فرکانس در اطراف طلا با خطوط مربوط به میدان فرکانس شکل میگیرد که در این وضعیت بارانباشته شده در اطراف طلا میدان مغناطیس نیز دارا میباشد این دو میدان مغناطیس و میدان فرکانس که میتواند هر دو مربوطه به طلا باشد میتواند وضعیت امواج الکترو مغناطیس را برای یک هدف مانند طلا شکل دهد که شدت ان بسیار پایین میباشد و تحت میدان مغناطیس اطراف خود سیگنال یا علائم یا خطوط فرکانسی پایینی را منعکس مینماید

انچه که از طلا ایجاد میگردد در وضعیت امواج الکترومغناطیس انرژی شکل گرفته در اطراف طلا میباشد و فلزیاب فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند این خطوط فرکانس بسیار پایین را دریافت نمود و همان طبقه از هدف اصلی یا طلا که در فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات در عدد VDI تعیین شده است میتواند تشخیص دهد

شکل تفکیک فلزیاب فرکانسی یک موضوع مهم در فلزیاب فرکانسی برای تفکیک فرکانس فلزات میباشد و ترکیب شکل عملکرد فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب فرکانسی انتنی و فلزیاب فرکانسی تصویری و ردیاب فرکانسی تفکیک داربا همگرایی در تشخیص با الکترواستاتیک در امواج و جریان و انرژی و نیرو مطرح شده از هدف اصلی یا طلا میباشد و شکل تفکیک فلزیاب فرکانسی با ارسال سیگنال یا دریافت یا جذب سیگنال مربوط و متعادل با صحنه کار و طبقه هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و نیکل و برنج و برنز.....  عمل نموده و شکل ترکیب تفکیک در فلزیاب فرکانسی از تماس سیگنال یا علائم یا جریان فلزیاب فرکانسی با تجمع بار الکتریکی در اطراف هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات میباشد که در این شرایط علائم دیگر منابع و مواد معدنی یا دیگر فلزات و ذرات به سمت فلزیاب فرکانسی بازمیگردد ولی فلزیاب فرکانسی که دارای توان تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد بر روی ان منطقه یا نقطه که دارای بارجریان یا انرژی یا فرکانس یا نیرو خاص تعیین شده در فلزیاب فرکانسی میباشد از خود واکنش نشان می دهد و برای این است که اثر ارسال علائم یا سیگنال یا فرکانس در فلزیاب تفکیک دار فرکانسی نیاز به تغییر کیلو هرتز یا هرتز برای تشخیص فلزات مانند طلا یا نقره نداشته بلکه پردازشگر تفکیک فلزیاب فرکانسی که تشخیص و تفکیک را انجام می دهد ان فرکانس پایین گذریا جریان پایین گذریا بار پایین گذر را که متعلق به هدف اصلی یا دیگر فلزات تعیین شده در عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد مورد ارزیابی قرار داده و به ان واکنش نشان می دهد یا واکنش فلزیاب تصویری بر ان هدف میگردد

نحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی  یا فلزیاب تصویری فرکانسی ازشرایط الکترو استاتیک بهره میبرد و این عمل الکترواستاتیک در امواج مغناطیسی یا امواج الکترو مغناطیس درنحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی انتنی یا فلزیاب تصویری فرکانسی خود را نشان میدهد

درنحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا برنز در حالت ثابت میباشد و انتن فلزیاب انتنی فرکانسی یا سرجستجوگردر حالت حرکت میباشد و این عمل بیشتر مواقع با عملکرد رادارهوایی از نظرهدف که در حالت حرکت میباشد متفاوت است ولی ساختار کلی فلزیاب فرکانسی با رادار یک شکل است

نحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی برای کاوش هدف یا طلا یا دیگر فلزات به اینصورت میباشد که هدف ثابت قرار داشته و دارای جریان و انرژی و نیرو و امواج و علائم مربوط به خود میباشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی علائم یا امواج یا جریان و انرزی و نیرو خود را منتشر نموده و بار مربوط به امواج فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی بر هدف ثابت که شرایط جریان و نیرو و انرژی ساکن یا تجمع بار استاتیک را داشته وارد نموده و این وارد نمودن نیرو یا بار از فرکانس یا امواج بر هدف شرایط الکترو استاتیک را پدید اورده  و علائم هدف موجب حرکت انتن به سمت هدف یا واکنش فلزیاب تصویری بر ان هدف میگردد

شناخت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی که فلزیاب فرکانسی برای تفکیک فرکانس فلزات باشد باید از روی نوع تنظیمات ان به انجام رسد  زیرا شناخت فلزیاب فرکانسی از روی نوع تنظیمات فلزیاب فرکانسی انتنی یا فلزیاب فرکانسی تصویری قابل تشخیص است و در فلزیاب فرکانسی برای تفکیک اهداف مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و برنزو ... فقط لازم است که عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC ویا ابعاد هدف IND SIZE یا  سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تعیین نموده تا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی بتواند ان هدف را ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی نماید

اینکه با تغییر عدد تفکیک بر روی کیلو هرتز یا هرتز فلزیاب فرکانسی میتواند نوع هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را تشخیص دهد از عملکرد یک فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار به دور میباشد چون رادار یک فرکانس مشخص برای تشخیص اهداف ارسال نموده و میتواند یک تعداد فرکانس خاص را نیز دریافت نماید یا پردازشگر تفکیک رادار میتواند ان فرکانس که تعیین شده است به ان پاسخ دهد و فلزیاب فرکانسی واقعی نیز ازهمین شرایط بهره میبرد

دربعضی رادار ها که فلزیاب فرکانسی و فلزیاب جذبی نیز مانند ان عمل مینماید ان دسته از علائم یا سیکنال یا فرکانس که منعکس شده از یک هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس و اهن میباشد را دریافت یا جذب نموده و در مقابل قسمت پردازشگر تفکیک این علائم یا سیگنال یا فرکانس جذب یا دریافت شده را بنابرعدد VDI  تنظیم یا تعیین گردیده مورد ارزیابی برای تفکیک قرار داده و به ان نوع سیگنال یا فرکانس یا جریان یا انرژی که مربوط به هدف مورد نظر است از خود واکنش نشان می دهد

کار فلزیاب فرکانسی فرکانس فلزات یا فلزیاب فرکانسی فرکانس فلزات را باید طبق اصول رادار انجام داده حال این فلزیاب فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب انتنی تصویری فرکانسی باشد زیرا اصل فلزیاب فرکانسی باید مانند رادار برای تشخیص تمام فلزات برای تفکیک یک نوع موج یا جریان یا فرکانس را منتشر نموده  و هر نوع فلزیاب مانند فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه که بعنوان فلزیاب فرکانسی برای تشخیص و تفکیک فرکانس فلزات ارائه میگردد باید دارای توان ارسال یا دریافت علائم و سیگنال ثابت باشد و از بین ارسال سیگنال یا فرکانس ارسال شده یا دریافت شده ان طبقه فرکانس که بازتابی برابر تنظیمات فلزیاب فرکانسی تفکیک دار دارا میباشد مورد ارزیابی برای تفکیک قرار می دهد و این علائم یا فرکانس بعنوان علائم هدف اصلی یا طلا اشکار مینماید

در ابطه با دریافت ثابت فرکانس فلزات فقط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند ان دسته فرکانس و جریان و انرژی ونیرو و امواج را که در فلزیاب فرکانسی برای دریافت بعنوان فرکانس ثابت تعیین شده است مورد ارزیابی قرار داده و ان فلز خاص یا طلا یا نقره یا مس را که در عدد VDI تعیین شده است تفکیک نماید