فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک فلزات یعنی اینکه سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی بتواند حتی بین فلزات غیر اهنی مانند طلا GOLD و نقره SILVER و مس COPPER از هم جدا نماید و عدد VDI تشخیص ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص بین المللی و عمومی VDI SCALE باشد.

جداسازی اهنی از غیراهنی به این صورت است که سیستم فلزیاب فقط تشخیص دهد ان فلز غیراهنی است یا اهنی و نمی تواند فلزات غیراهنی مانند طلا GOLD را از نقره SILVER با واکنش مجزا مشخص نماید  و این نوع تشخیص تفاوت میباشد و تفکیک نیست .

برترین تفکیک و تشخیص در سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در ابتدا متعلق به سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هستند.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی نیز که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از همین قاعده تفکیک بهره مند میباشد.

اینکه یک سیستم بین هدف اهنی و غیر اهنی را فقط تشخیص دهد تشخیص تفاوت است و به ان تفکیک نمی توان گفت زیرا تفکیک جدا نمودن اهداف از یک نوع از همدیگر است مانند طلا GOLD و نقره SILVER که هر دو غیر اهنی میباشد را از همدیگر جدا نماید.

فلزیاب پالسی فقط اهنی را از غیر اهنی جدا نموده و فقط تفاوت را مشخص مینماید و فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد میتواند اهداف را یکی یکی و جداگانه بنابر طبقه اعداد VDI مجزا از هم تفکیک نماید و همین مجزا بودن باعث میگردد که این نوع سیستمهای فلزیاب بتواند هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد.

 بعضی از فلزیاب پالسی دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا نشانگرمیباشد که با عدد نوع اهداف را مشخص مینماید که این اعداد بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بلکه طراحان این نوع سیستمها فلزیاب پالسی  از مدارجانبی درتشخیص پدید امده از مدار فلزیاب پالسی بهره برده یا یک مدار تبدیل کننده را طراحی نموده و بین مدار فلزیاب پالسی و صفحه نمایشگر دیجیتال قرار داده و زمانیکه سیستم فلزیاب بر روی یک هدف از خود واکنش نشان دهد بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال یک عدد اشکار میگردد و این نوع طراحی مربوط به همان سیستم فلزیاب پالسی یا همان طراح برای سیستمهای فلزیاب پالسی میباشد و طراحان دیگر نیز از یک مدار تبدیل دیگربهره ببرند واعداد بدست امده بین این نوع فلزیاب پالسی با یکدیگر یکسان نیست زیرا هیچکدام این فلزیاب پالسی توان تفکیک و دارای مدار پردازشگر تفکیک بنابرجدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE نمیباشد و در فلزیاب پالسی اعداد اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال فقط بین فلزیاب اهنی از غیر اهنی را مشخص مینماید البته در بعضی از سیستمها فلزیاب VLF و فلزیاب BFO از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده شده است ولی این نوع فلزیاب نیز نمی تواند تا عمق زیاد اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد VDI عمل نماید که نمونه ان در فلزیاب ساخت شرکت گرت و وایتس و فیشر و مینلب مشاهده میگردد که این شرکت ها در سایت یا کاتالوگ های خود میزان عمق را مشخص نموده اندکه بطور مثال یک هدف اندازه دو انگشت دست را نهایت در عمق 50 تا 60 سانتیمتری با عدد VDI تفکیک مینماید

تفکیک در فلزیاب یا فلزیاب تفکیکی فوق پیشرفته هر عدد VDI را که برای یک هدف در سطح تعیین مینمائید همان هدف را در عمق باید با همان عدد VDI تفکیک نماید و نشانه یک فلزیاب فوق پیشرفته تفکیکی این است که دارای تنظیمات VDI DISC یا EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در این نوع فلزیاب پیشرفته نیاز به صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال نمی باشد زیرا اپراتور یا کاربر خود بصورت مستقیم تنظیمات ذکرگردیده را در سیستم فلزیاب تعیین مینماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز