چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 1407

مدار فلزیاب قوی بنابر اصول رادار با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طراحی میگردد و مدار فلزیاب که بنابر اصول رادار ساخته میشود دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و این نوع سیستمهای فلزیاب که دارای اینگونه تنظیمات میباشد و از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد و عمدتاً بصورت فلزیاب ترکیبی میباشد که فلزیاب انتنی با فلزیاب صدادار یکسره یا فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری در یک سیستم فلزیاب میباشد  میتواند اهداف را در عمق زیاد کاوش نماید و نشان توان عمق این نوع فلزیاب ها این است که در زمان تمرین به خریدار اموزش داده شده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده و خریدار خود باید پیدا نماید
عمق هر سیستم فلزیاب یا کاوشگر به نحوه میزان جریان و انرژی وامواج و فرکانس ان سیستم فلزیاب بستگی دارد
.

سیستمهای فلزیاب که دارای علائم با سطح پائین یا مولتی فرکانس میباشند توان و حساسیت بیشتری را دارا هستند.

سیستمهای فلزیاب یا جستجوگری که از منابع علمی و اصولی  رادار زمینی دستی در طراحی مدار انها بهره برده میشود قابلیت اطمینان بیشتری را برای کاوش هدف در عمق زیاد ایجاد مینماید.

در سیستمهای فلزیاب پالسی اندازه هدف و بزرگ بودن اندازه هدف و اندازه کوئل یا لوپ در مشخص نمودن عمق نهائی فلزیاب پالسی اثر دارد.
در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که
دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان عمق را با قراردادن یک هدف کوچک در حد عمق یک تا دو متر قرار داده و تنظیم سطح و حجم و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اهداف کوچک میتوانید پیدا نمائید و این نوع تنظیم میتواند توان عمق نهائی این نوع سیستمهای فلزیاب را مشخص نمایدالبته باید توجه نمائید که تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را متناسب به نوع هدف از روی جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین نموده تا دقت در تشخیص هدف مورد نظر افزایش یابد.