فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب در زمین کوهستانی یا زمین الوده با انواع سنگ در زمان جستجو طلا یا انواع فلزات روبرو خواهد نمود که کاوش طلا را با انحراف در تشخیص مرکز طلا یا هدف روبرو خواهد نمود و اگر در چنین وضعیت طلا یا گنج قرار گرفته باشد وضعیت متغیر برای میدان مغناطیس ایجاد نموده و در وضعیت میدان مغناطیسی  متغیر نیروی وارده از میدان مغناطیسی مواد معدنی و منابع صحنه کارو وضعیت پدید امده از حرکت بار الکتریکی مخالف موادی چون گوارتز یا پیریت یا اذرین موجب میگردد که دو میدان مغناطیس با دارا بودن فاصله از نظر ارتفاع قرار بگیرد که به ان میدان مغناطیس متغیر از دید فلزیاب METAL DETECTOR میگویند و همین وضعیت میتواند فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نماید
در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک بنابر عدد VDI با قرار دادن ابعاد هدف IND SIZE میتوان هدف مورد نظر یا طلا را مشخص نموده و تفکیک نماید تا گوارتز یا پیریت یا اذرین را اشتباه به جای طلا نگیرد