چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 222

فلزیاب در زمان تفکیک طلا با شرایط انباشتگی ذرات طلا در حول محور طلا یا گنج طلا روبرو میشود و ذرات طلا و گنج دچار انباشتگی بار الکتریکی بالا دست  بار الکتریکی حول محورسطح خود میگردد یا بالا دست بارالکتریکی سطح طلا یا گنج یک بار الکتریکی دیگر شکل میگیرد و در این وضعیت طلا یا گنج دارای پوشش ایست استاتیکی و در بضی مواقع دچار سد الکترواستاتیکی میگردد و نیرو وارده میتواند جابجایی علائم طلا یا هدف اصلی یا طلا یا گنج را با ناپایداری روبرو نمود و در این جریان نقاط سریا لبه یا نقاط پر تراکم بین هدف اصلی یا طلا یا گنج با سیگنال و انرژی و جریان صحنه کار شکل میگیرد که موجب میشود فلزیاب به نقاط خاصی واکنش نشان دهد که این نقاط مرکز طلا یا هدف اصلی یا طلا یا گنج نمی باشد و فلزیاب METAL DETECTOR در صورتی میتواند در این وضعیت طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که از دسته فلزیاب فرکانسی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات تفکیک ادیت EDIT باشد